Personcertifiering - INSTA 800

Visera är först i Norden att vara ackrediterade av ett nationellt ackrediteringsorgan (i detta fall Swedac) att genomföra personcertifiering mot SS-INSTA 800: Städkvalitet – System för fastställande och bedömning av städkvalitet (Certifieringsordning MKA11-26). Ackrediteringen gäller för kunskapsnivåerna 2, 3 och 4. Vi kallar denna personcertifiering VI:Certifiering. Certifiering är viktigt när det handlar om arbetsuppgifter som måste bli rätt utförda från början och är svåra att kontrollera i efterhand. Certifieringen ska också bidra till att höja det allmänna kvalitetsmedvetandet i städbranschen. Detaljer om certifieringen – förkunskapskrav, krav på erfarenhet, giltighet, övriga förutsättningar och villkor m.m. framgår av den nedladdningsbara ansökningsinstruktionen.

Ansökan

Certifieringsprov

Bedömning av sökande (för både initial- och omcertifiering) genomförs som ett skriftligt teoretiskt prov på svenska. Provet är allsidigt sammansatt med hänsyn till aktuell kunskapsnivå. För alla tre kunskapsnivåer omfattar provet de avsnitt i SS-INSTA 800-1 som i ansökningsinstruktionen anges avseende utbildning/självstudier för respektive kunskapsnivå.

SS-INSTA 800 Certifiering

KUNSKAPSNIVÅ 2
kr 1495 per person
  • Totalt 16 frågor/uppgifter.
  • Du erhåller certifikat i digitalt format samt som sticker för ditt ID-06 kort​

SS-INSTA 800 Certifiering

KUNSKAPSNIVÅ 3
kr 1995 per person
  • Totalt 24 frågor/uppgifter.
  • Du erhåller certifikat i digitalt format samt som sticker för ditt ID-06 kort

SS-INSTA 800 Certifiering

KUNSKAPSNIVÅ 4
kr 2495 per person
  • Totalt 32 frågor/uppgifter.
  • Du erhåller certifikat i digitalt format samt som sticker för ditt ID-06 kort

Överklagande

Överklagande (av sökande/kandidat/certifikatinnehavare) av beslut tagna av Visera AB kan ske i flera fall, tex: ansökan har inte godkänts, certifieringsprovet har inte godkänts, krav har ställts på korrigerande åtgärder för att innehavaren ska behålla certifikatet (tex efter tillsyn), eller vid indraget och makulerat certifikat.
Överklagande ska göras till Visera AB (e-mail: certifiering@visera.se) inom 2 månader från det att den som överklagar fått kännedom om beslutet. Skriftlig motivering till överklagandet krävs. Mottagande av överklagandet bekräftas av Visera med angivande av beräknad handläggningstid. Viseras opartiska VI:Certifieringskommitté hanterar ärendet och avger ett skriftligt yttrande inför beslut, som sedan tas av därtill utsedd representant i Viseras ledningsgrupp, som inte deltagit i certifieringsprocessen. Beslutet kan inte överklagas. Beslut i ärendet meddelas skriftligen den som överklagat.

Klagomål

Den som har något att anföra mot tex certifierad person eller Viseras hantering av personcertifieringen kan göra det till Visera AB (e-mail: certifiering@visera.se) Mottagande av klagomålet bekräftas av Visera med angivande av beräknad handläggningstid. Om klagomålet riktar sig mot certifierad person informeras denne om klagomålet. Viseras opartiska VI:Certifieringskommitté hanterar ärendet och avger ett skriftligt yttrande inför beslut, som sedan tas av därtill utsedd representant i Viseras ledningsgrupp, som inte deltagit i certifieringsprocessen. Beslutet kan inte överklagas. Beslut i ärendet meddelas skriftligen den som klagat. Om klagomålet riktar sig mot certifierad person informeras även denne.

Oberoende och opartiskhet

Att agera opartiskt och oberoende är en självklarhet för Visera. Därför har Visera en speciellt tillsatt kommitté (VI:Certifieringskommittén), där externa intressenter ingår, som bevakar detta och identifierar potentiella risker och hur de kan elimineras. Viseras medarbetare är medvetna om att undvika intressekonflikter som kan äventyra opartiskheten och oberoendet.

Särskilda behov

För den som tex har en funktionsnedsättning eller diabetes, kan det finnas möjlighet att anpassa provsituationen. Kontakta i så fall Visera som utreder om detta går att arrangera. Detta bör göras i god tid före provtillfället och kan göras i ansökningsdokumentet.

Validering och revidering av Frågebank mot SS-INSTA 800

Visera hanterar frågebank och kartotek i enlighet med intern rutin. Denna policy ska bidra till att validering av frågebanken utförs löpande för att minimera fusk och säkerställa provens olikhet. Detta ska utföras genom statistiskt säkerställande där ISO-standarden 2859-1 används för att beräkna urvalet, där det totala antalet provskrivningar för respektive kunskapsnivå (N) utgör urvalet och bildar en provgrupp (n). Detta ska innefatta samtliga provskrivningar under de senaste 3 månaderna efter att en ny frågebank har implementerats. Valideringen ska sedan vara klar senast 4 månader efter att ny frågebank har implementerats. Examinator säkerställer att det sammanvägda medelresultet per kunskapsnivå avseende % av antal frågor som återkommer i samma följd är: a. max 25 % för kunskapsnivå 2 b. max 10 % för kunskapsnivå 3 c. max 8 % för kunskapsnivå 4

Certifikatbank

Giltiga personcertifikat, inkl giltighetstid

Kunskapsnivå 4

Giltig t.o.m. 2023-06-23

Kunskapsnivå 4

Giltig t.o.m. 2023-06-18

Kunskapsnivå 4

Giltig t.o.m. 2023-06-18

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-06-18

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-06-18

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-06-18

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-06-18

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-06-18

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-06-18

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-06-18

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-06-18

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-06-18

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-06-18

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-06-18

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-06-18

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-06-18

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-07-02

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-07-02

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-07-02

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-07-02

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-07-02

Kunskapsnivå 4

Giltig t.o.m. 2023-07-02

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-07-02

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-07-02

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-07-02

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-07-02

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-07-02

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-07-02

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-07-02

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-10-15

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-07-02

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-01-16

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-01-16

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-01-16

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-10-30

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-01-16

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-02-11

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-02-10

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-03-11

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-03-11

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-11-17

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-10-15

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-11-17

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-11-17

Kunskapsnivå 4

Giltig t.o.m. 2023-11-17

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-10-08

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-10-08

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-10-08

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-10-08

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-10-08

Kunskapsnivå 4

Giltig t.o.m. 2023-10-08

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-11-05

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-02-02

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-03-29

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-03-29

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-03-29

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-03-30

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-03-30

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-08-27

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-05-28

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-08-28

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-05-28

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-05-28

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-08-27

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2025-01-17

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2025-01-17

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2025-01-17

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2025-01-17

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2025-01-17

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2025-01-17

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2025-02-11

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2025-02-11

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-08-20

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-08-20

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-08-20

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-08-20

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-08-20

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-08-20

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-08-20

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-08-20

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-08-20

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-08-20

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-08-20

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-08-20

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-08-20

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-08-20

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-08-20

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-10-05

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2021-11-11

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-11-11

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-11-11

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-11-11

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-11-11

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-12-03

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-12-03

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-02-10

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-12-21

Kunskapsnivå 4

Giltig t.o.m. 2023-12-16

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-10-01

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2025-01-03

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2025-02-11

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2022-02-11

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-09-08

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-09-08

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-09-08

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-09-08

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-09-08

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-11-30

Kunskapsnivå 4

Giltig t.o.m. 2024-08-31

Kunskapsnivå 4

Giltig t.o.m. 2024-08-31

Kunskapsnivå 4

Giltig t.o.m. 2024-08-31

Kunskapsnivå 4

Giltig t.o.m. 2024-08-31

Integritetspolicy – Copyright Visera AB 2022

I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) informerar vi om att de uppgifter som Du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt för ändamålet så att Din relation med Visera AB skall fungera på ett tillfredsställande sätt beträffande Din förfrågan med mera. När Du i samband med Din kontakt med oss lämnar personuppgifter om Dig själv, lämnar Du samtycke enligt dataskyddsförordningen.