Personcertifiering - INSTA 800

Visera är först i Norden att vara ackrediterade av ett nationellt ackrediteringsorgan (i detta fall Swedac) att genomföra personcertifiering mot SS-INSTA 800: Städkvalitet – System för fastställande och bedömning av städkvalitet (Certifieringsordning MKA11-26). Ackrediteringen gäller för kunskapsnivåerna 2, 3 och 4. Vi kallar denna personcertifiering VI:Certifiering. Certifiering är viktigt när det handlar om arbetsuppgifter som måste bli rätt utförda från början och är svåra att kontrollera i efterhand. Certifieringen ska också bidra till att höja det allmänna kvalitetsmedvetandet i städbranschen. Detaljer om certifieringen – förkunskapskrav, krav på erfarenhet, giltighet, övriga förutsättningar och villkor m.m. framgår av den nedladdningsbara ansökningsinstruktionen.

Ansökan

Certifieringsprov

Bedömning av sökande (för både initial- och omcertifiering) genomförs som ett skriftligt teoretiskt prov på svenska. Provet är allsidigt sammansatt med hänsyn till aktuell kunskapsnivå. För alla tre kunskapsnivåer omfattar provet de avsnitt i SS-INSTA 800-1 som i ansökningsinstruktionen anges avseende utbildning/självstudier för respektive kunskapsnivå.

SS-INSTA 800 Certifiering

KUNSKAPSNIVÅ 2
kr1495
kr 695 per person
  • Totalt 16 frågor/uppgifter.
  • Du erhåller certifikat i digitalt format samt som sticker för ditt ID-06 kort​

SS-INSTA 800 Certifiering

KUNSKAPSNIVÅ 3
kr 1995 per person
  • Totalt 24 frågor/uppgifter.
  • Du erhåller certifikat i digitalt format samt som sticker för ditt ID-06 kort

SS-INSTA 800 Certifiering

KUNSKAPSNIVÅ 4
kr 2495 per person
  • Totalt 32 frågor/uppgifter.
  • Du erhåller certifikat i digitalt format samt som sticker för ditt ID-06 kort

Överklagande

Överklagande (av sökande/kandidat/certifikatinnehavare) av beslut tagna av Visera AB kan ske i flera fall, tex: ansökan har inte godkänts, certifieringsprovet har inte godkänts, krav har ställts på korrigerande åtgärder för att innehavaren ska behålla certifikatet (tex efter tillsyn), eller vid indraget och makulerat certifikat.
Överklagande ska göras till Visera AB (e-mail: certifiering@visera.se) inom 2 månader från det att den som överklagar fått kännedom om beslutet. Skriftlig motivering till överklagandet krävs. Mottagande av överklagandet bekräftas av Visera med angivande av beräknad handläggningstid. Viseras opartiska VI:Certifieringskommitté hanterar ärendet och avger ett skriftligt yttrande inför beslut, som sedan tas av därtill utsedd representant i Viseras ledningsgrupp, som inte deltagit i certifieringsprocessen. Beslutet kan inte överklagas. Beslut i ärendet meddelas skriftligen den som överklagat.

Klagomål

Den som har något att anföra mot tex certifierad person eller Viseras hantering av personcertifieringen kan göra det till Visera AB (e-mail: certifiering@visera.se) Mottagande av klagomålet bekräftas av Visera med angivande av beräknad handläggningstid. Om klagomålet riktar sig mot certifierad person informeras denne om klagomålet. Viseras opartiska VI:Certifieringskommitté hanterar ärendet och avger ett skriftligt yttrande inför beslut, som sedan tas av därtill utsedd representant i Viseras ledningsgrupp, som inte deltagit i certifieringsprocessen. Beslutet kan inte överklagas. Beslut i ärendet meddelas skriftligen den som klagat. Om klagomålet riktar sig mot certifierad person informeras även denne.

Oberoende och opartiskhet

Att agera opartiskt och oberoende är en självklarhet för Visera. Därför har Visera en speciellt tillsatt kommitté (VI:Certifieringskommittén), där externa intressenter ingår, som bevakar detta och identifierar potentiella risker och hur de kan elimineras. Viseras medarbetare är medvetna om att undvika intressekonflikter som kan äventyra opartiskheten och oberoendet.

Särskilda behov

För den som tex har en funktionsnedsättning eller diabetes, kan det finnas möjlighet att anpassa provsituationen. Kontakta i så fall Visera som utreder om detta går att arrangera. Detta bör göras i god tid före provtillfället och kan göras i ansökningsdokumentet.

Validering och revidering av Frågebank mot SS-INSTA 800

Visera hanterar frågebank och kartotek i enlighet med intern rutin. Denna policy ska bidra till att validering av frågebanken utförs löpande för att minimera fusk och säkerställa provens olikhet. Detta ska utföras genom statistiskt säkerställande där ISO-standarden 2859-1 används för att beräkna urvalet, där det totala antalet provskrivningar för respektive kunskapsnivå (N) utgör urvalet och bildar en provgrupp (n). Detta ska innefatta samtliga provskrivningar under de senaste 3 månaderna efter att en ny frågebank har implementerats. Valideringen ska sedan vara klar senast 4 månader efter att ny frågebank har implementerats. Examinator säkerställer att det sammanvägda medelresultet per kunskapsnivå avseende % av antal frågor som återkommer i samma följd är: a. max 25 % för kunskapsnivå 2 b. max 10 % för kunskapsnivå 3 c. max 8 % för kunskapsnivå 4

Certifikatbank

Giltiga personcertifikat, inkl giltighetstid

Region Sörmland

Region Sörmlands verksamhet är till för dig som bor här i Sörmland. Våra största ansvarsområden är hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. www.regionsormland.se

Kunskapsnivå 4

Giltig t.o.m. 2023-06-23

Kunskapsnivå 4

Giltig t.o.m. 2023-06-18

Kunskapsnivå 4

Giltig t.o.m. 2023-06-18

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-06-18

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-06-18

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-06-18

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-06-18

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-06-18

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-06-18

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-06-18

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-06-18

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-06-18

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-06-18

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-06-18

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-06-18

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-06-18

Förenade Service

Vi leverar ISO- och arbetsmiljöcertificerad rengöring, fastighetsservice och måltidsservice och våra kunder garanteras en tjänst som hanterar både kvalitet och arbetsmiljö efter gällande regler. www.forenade-service.se

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-07-02

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-07-02

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-07-02

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-07-02

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-07-02

Kunskapsnivå 4

Giltig t.o.m. 2023-07-02

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-07-02

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-07-02

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-07-02

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-07-02

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-07-02

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-07-02

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-07-02

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-10-15

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-07-02

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-01-16

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-01-16

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-01-16

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-10-30

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-01-16

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-02-11

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-02-10

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-03-11

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-03-11

Ultra Clean

Under 27 år har Ultra Clean drivit sin verksamhet och har många nöjda kunder som varit med från starten. Vårt fokus har alltid varit kunden och kvalitet i kombination med serviceleverans där effektiv lokalvård har fått vara ledstjärnan. Vi jobbar brett i kombination med andra tillhörande tjänster. www.ultraclean.se

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-11-17

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-10-15

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-11-17

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-11-17

Kunskapsnivå 4

Giltig t.o.m. 2023-11-17

Samhall

Vi erbjuder konkurrenskraftiga tjänster inom bland annat städ, tvätt, tillverkning och logistik. Dessutom levererar vi ett helt oslagbart mervärde. Oavsett om du arbetar på Samhall eller är kund hos oss så bidrar du till en mer inkluderande och hållbarare värld. Vi gör helt enkelt varandra bättre! www.samhall.se

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-10-08

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-10-08

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-10-08

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-10-08

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-10-08

Kunskapsnivå 4

Giltig t.o.m. 2023-10-08

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-11-05

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-02-02

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-03-29

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-03-29

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-03-29

Scandium Service

Scandium Service AB har sedan 1994 satt kundernas behov i fokus. Vår filosofi bygger på noggrannhet, förtroende, personligt ansvar samt engagemang i nära kontakt med våra kunder. Vår styrka är den höga kvalitet och flexibla service vi erbjuder, samtidigt som vi anpassar oss efter era önskemål och förutsättningar. www.scandium.se

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-08-20

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-08-20

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-08-20

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-08-20

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-08-20

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-08-20

Region Skåne

Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv – inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård – i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt. www.skane.se

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-08-20

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-08-20

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-08-20

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-08-20

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-08-20

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-08-20

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-08-20

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-08-20

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-08-20

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-10-05

MakeClean AB

MakeClean startade våren 2013 och tack vare att vi fått möjligheten och förtroendet att utveckla våra idéer och tjänster tillsammans med våra kunder och anställda, kan vi som städföretag erbjuda en mängd tjänster. www.makeclean.se

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-02-10

Bodenbo

Stiftelsen Bodenbo är en av Sveriges allmännyttiga bostadsstiftelser och företagets historia sträcker sig från 1947 då stiftelsen grundades och kvarteret Humlan byggdes. Med drygt 2100 lägenheter och ett fåtal kommersiella lokaler är Bodenbo det största fastighetsbolaget i Boden. Utbudet av lägenheter finns i centrala Boden, Svartbjörnsbyn och Sävast. www.bodebo.se

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2023-12-21

MIAB AB

Med en nära och personlig service med omtanke, levererar MIAB arbetsplatsservice och lokalvård. Våra kompetenta medarbetare hjälper företag och offentlig sektor att skapa rena och trivsamma miljöer på den nordiska marknaden. www.miab.se

Kunskapsnivå 4

Giltig t.o.m. 2023-12-16

FÖRSVARSMAKTEN

Kunskapsnivå 3

Giltig t.o.m. 2024-10-01

Utbildning

Nedan listar vi företag som erbjuder utbildningar inom INSTA 800. Erbjuder ni också utbildningar och vill synas på vår hemsida? Kontakta info@visera.se

Borago

INSTA 800-utbildningar. Borago har arbetat med utbildningar inom hygien och lokalvård sedan 1994.
Läs mer på www.borago.se. Kontaktuppgifter: info@borago.se, 013 24 55 00

Christina Holmefalk Städutbildningar AB

Fysiska och digitala städutbildningar och Konsultverksamhet. För utbildning INSTA 800 kontakta Christina Holmefalk, 20 års erfarenhet av utbildning INSTA 800.
Kontaktuppgifter: kontakt@vamosviajes.se, 0760214112

Städlogik

Konsult inom Planering, Upphandling, Utbildning och Kvalitetsmätning med 30 års branscherfarenhet. För INSTA 800 utbildning kontakta Jonas Ekström, med erfarenhet av INSTA 800 sedan 1999. Kontaktuppgifter: stadlogik@telia.com, 0709-62 63 56

Hygiene Diagnostics

Hygiene Diagnostics AB är ett svenskt konsultföretag specialiserade på kvalitetssäkring av städning, rengöring och hygien. Kontoret ligger i Knivsta, nära Stockholm/Arlanda flygplats. Kontaktuppgifter: info@hygiene-diagnostics.se, 018-470 44 90

Integritetspolicy – Copyright Visera AB 2021

I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) informerar vi om att de uppgifter som Du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt för ändamålet så att Din relation med Visera AB skall fungera på ett tillfredsställande sätt beträffande Din förfrågan med mera. När Du i samband med Din kontakt med oss lämnar personuppgifter om Dig själv, lämnar Du samtycke enligt dataskyddsförordningen.